Soukromí

sexkontakty.cz využívá Vaše registrační údaje za účelem informování uživatele o změnách, novinkách a dalších důležitých produktech. Uživatel souhlasí s tím, že jeho emailová adresa může být použita pro marketingové účely. Jedná se zejména o externí produkty a přenosové systémy. Pokud si už nepřejete dostávat námi zasílané informace, můžete se kdykoliv odhlásit z odběru. Pro tento účel najdete v každém emailu příslušný link určený k odhlášení.

InterMax Polska SP. z o.o.
Plac Solidarności 1/3/5 L. 347
PL 53-661 Wrocław

Copyright 2018 sexkontakty.cz